Algemene voorwaarden
Bouwersgids.be

Algemene voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, transacties, bestellingen en/of plaatsingen tussen enerzijds de klant/opdrachtgever en anderzijds ASE BVBA (handelend onder de handelsnaam Bouwersgids.be), met maatschappelijke zetel te 3800 Brustem, IZ Schurhovenveld 5840 en met ondernemingsnummer 0537.798.583 (RPR Hasselt) en dit met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden die door de klant gehanteerd worden. Door ondertekening van de bestelbon, wordt de klant/opdrachtgever geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden voor de huidige, alsmede voor toekomstige overeenkomsten, transacties, bestellingen en/of plaatsingen. Van de huidige algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege ASE BVBA.


2. De overeenkomst tussen de klant/opdrachtgever en ASE BVBA heeft betrekking op de aankoop van advertentieruimtes in magazines en of online magazines waarvoor ASE BVBA optreedt als exclusief mandataris van de uitgever. Dit impliceert dat ASE BVBA louter optreedt als tussenpersoon voor de publiciteit van de vereniging, onderneming en/of instantie die op de bestelbon staat vermeld en dat zij dus geenszins als verantwoordelijke uitgever van het magazine beschouwd kan worden. ASE BVBA is enkel en alleen de verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift/online magazine Bouwersgids.be. Bouwersgids.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aantal bezoekers. De prijs volgens de bestelbon is geldig voor een periode van vier maanden na ondertekening van de bestelbon.


3. De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de bestelbon en vanaf dat ogenblik zijn partijen gehouden hun verbintenissen na te komen. Iedere persoon of maatschappij die bestellingen plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig art. 1120 B.W., en zal persoonlijk (mede) aansprakelijk zijn voor de betaling ongeacht of ASE BVBA akkoord ging met de wijze van facturering. ASE BVBA behoudt zich het recht voor derden te gelasten met de invordering van de openstaande bedragen, waarbij de kosten e.d. geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever zijn.


4. De prijs die de klant/opdrachtgever moet betalen is deze die opgenomen is in de bestelbon. De klant erkent dat deze prijzen van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden en dat de prijs in eerdere bestelbonnen niet bindend is voor volgende overeenkomsten. Onze facturen en/of bestelbonnen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ASE BVBA zonder korting. Behoudens wanneer anders overeengekomen, zijn de facturen/bestelbonnen betaalbaar binnen een termijn van 20 dagen volgend op de bestelling door overschrijving op de bankrekening van ASE BVBA. ASE BVBA behoudt zich het recht voor voorafgaandelijke betaling te vorderen indien zij dit nodig acht. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal, zonder verdere ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn van 10 % per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (met een minimum van 37,18 EUR). ASE BVBA behoudt zich het recht voor haar prestaties onder deze overeenkomst (of latere overeenkomsten) tijdelijk op te schorten wanneer één of meer betalingen niet tijdig zijn gebeurd. De klant/opdrachtgever doet onherroepelijk afstand van de mogelijkheid zich op enige schuldvergelijking te beroepen, alsmede op enige andere exceptie die kan leiden tot een opschorting van haar betalingsverbintenissen.


5. Iedere klacht van de opdrachtgever/klant met betrekking tot de uitvoering van de bestelling moet schriftelijk worden ingediend en dit op straffe van verval binnen een termijn van 30 dagen na verschijning van de brochure of magazine.


6. De opdrachtgever is exclusief verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, de titels, logo’s en andere. Hij garandeert dat deze geen inbreuk vormen op enige regelgeving, zoals onder meer doch niet beperkt tot de wetgeving inzake intellectuele eigendom. De opdrachtgever zal ASE BVBA zonder voorbehoud op eerste verzoek vrijwaren voor elke vordering (van welke aard dan ook) die door derden zou worden ingesteld met betrekking tot de gepubliceerde tekst en/of afbeeldingen. De opdrachtgever erkent dat de te publiceren tekst voorafgaand aan hem werd voorgelegd bij de plaatsing van de bestelling en deze (na grondig nazicht) te hebben goedgekeurd.


7. Indien het advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van ASE BVBA d.w.z. 8 dagen na de ondertekening van de bestelbon geeft de opdrachtgever zijn akkoord dat ASE BVBA (zonder verdere verwittiging) de advertentie samenstelt door vermelding van naam, adres en telefoonnummer, zoals omschreven op de bestelbon. Voor dergelijke inlassingen wordt geen proefdruk afgeleverd. Wanneer aan ASE BVBA opdracht wordt gegeven om advertenties te plaatsen in een dusdanige vorm dat er sprake is van gelijkenis met eventuele redactionele berichtgeving of bestaande lay-out (of andere advertenties), behoudt ASE BVBA zich het recht voor om naar eigen inzicht de opmaak, lay-out en/of typografie van de kwestieuze advertentie te wijzigen zodoende dat er duidelijk onderscheid is.


8. Omdat ASE BVBA bij de uiteindelijke publicatie ook afhankelijk is van diverse factoren en derden erkent de klant/opdrachtgever dat op ASE BVBA enkel een middelenverbintenis rust en geenszins enige resultaatsverbintenis. ASE BVBA is bijgevolg uitsluitend aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, drukfouten, zetfouten, rangschikkingen verschillend van deze op de bestelbon vermeld en/of weglatingen van een deel van de tekst en/of afbeeldingen, merken, logo’s enz. in geval van bewezen bedrog. De eventuele aansprakelijkheid van ASE BVBA in geval van bedrag kan alleen aanleiding geven tot een vermindering van de prijs waarvan de omvang zal bepaald worden in verhouding tot de zwaarwichtigheid van het bewezen bedrog. De aansprakelijkheid van ASE BVBA is steeds beperkt tot het bedrag dat in de overeenkomst is opgenomen (na aftrek van administratiekosten). In geen geval kan ASE BVBA aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die de klant of opdrachtgever geleden zou hebben, zoals bijvoorbeeld gederfde winst, inkomstenverlies, e.d. In de mate dat bepaalde lay-out materialen, films, litho’s, werk tekeningen e.d. aan ASE BVBA worden overhandigd in het kader van de overeenkomst, gebeurt dit steeds op uitsluitend risico van de klant/opdrachtgever. In geen geval kan ASE BVBA aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen en/of verlies.


9. ASE BVBA zal alleszins bevrijd zijn van haar prestaties in geval van overmacht en dit zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Onder ‘overmacht’ wordt begrepen: iedere gebeurtenis waarover ASE BVBA redelijkerwijze geen controle heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lockout, vertragingen of onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, oproer, brand, bevelen, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van brandstoffen, bevoorradingsmoeilijkheden, materieelschaarste of gebrek aan producten voor fabricatie/publicatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, fouten of vertragingen ten laste van leveranciers van de ASE BVBA of de uiteindelijke uitgever, daden van derden, productiefouten in het materiaal van een leverancier van de ASE BVBA of de uiteindelijke uitgever etc., onverschillig of deze problemen zich voordoen bij ASE BVBA, de uitgever of bij enige andere derde op wiens diensten (rechtstreeks of onrechtstreeks beroep wordt gedaan in het kader van deze overeenkomst en zonder dat ASE BVBA verplicht is de invloed op de overeenkomst daarvan aan te tonen.


10. Op de huidige overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg (afdeling Hasselt) en desgevallend het vredegerecht van Sint-Truiden zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen m.b.t. de huidige overeenkomst


11. Indien u gebruik maakt van de drie gratis maanden proefperiode, geef u de toestemming om jouw gegevens gedurende drie maanden gratis op bouwersgids.be te plaatsen. Als u wenst te verlengen voor één jaar hoeft u verder niets te ondernemen, dan wordt het een betalende overeenkomst. De prijs hiervoor bedraagt 680€ exclusief btw en wordt telkens stilzwijgend verlengt met één jaar. Als ik de overeenkomst wens stop te zetten kan dit eenvoudig via mail naar info@bouwersgids.be ten laatste 7 werkdagen voor het einde van de 3 maanden of het lopende jaar.